Vedtægter

Vedtægter

Foreningen stiftet den 20. oktober 1992

1. Foreningens formål. Gennem forskellige aktiviteter at bevare og udbygge sammenholdet mellem pensionister fra Post Danmark i Vestjylland

2. Adgang til at blive medlem af Postpensionister Vestjylland, har enhver, der med pension eller efterløn forlade PostNord. Samme adgang har disse ægtefæller eller samlevere, selv om de ikke har eller har haft ansættelse i PostNord.

Adgang til at blive medlem, har endvidere alle medarbejdere i PostNord, der er eller har været i aktiv tjeneste eller på rådighedsløn samt disses ægtefæller eller samlevere.

3. Indmeldelse. Indmeldelse ske til kassereren med opgivelse af navn og adresse samt e-mail adresse og tjenestested. For enkers vedkommende oplyses ægtefællens tjenestested.

4. Generalforsamling. Den ordinære generalforsamling, der indkaldes pr. brev eller e-mail af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel, afholdes hvert år i oktober kvartal. Afstemning ved håndsoprækning. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Beretning v/formand

Regnskab v/kassereren

Indkomne forslag  valg a)

Bestyrelsen, i ulige år vælges 2 og lige år 3 medlemmer. b)

1 Bestyrelses suppleant. c)

1 Revisor. d) 1 Revisor suppleant

Kontingent.

Eventuelt

5. Kontingent. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og skal herefter godkendes på generalforsamlingen.  Kontingentet opkræves ved kassererens foranstaltning i december måned med det af generalforsamling fastsatte beløb med betalingen frist 15. januar. Bankkonto oplyses samtidig med at kontingent opkræves, Ægtefæller/samlever som ikke er medlem af foreningen, kan deltager i arrangementerne med en engangsbetaling svarende til ½ kontingent pr. gang, herudover betales den af bestyrelsen fast satte deltagerbetaling. Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

6. Foreningens ledelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kassereren og sekretær.

7. Foreningens drift. Formanden har ledelsen af foreningens virke og indkalder Bestyrelsens møde så ofte det findes nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om et bestyrelsesmøde. Kassereren fører foreningens regnskab og holder medlems listen ajour. Regnskabet skal være afsluttet og revideret så betids, at det kan fremlægges på generalforsamlingen i oktober kvartal. Sekretæren fører foreningens protokol ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Revisorerne reviderer foreningens regnskab og kan foretager kasseeftersyn.

8. Foreningens indtægter. Alle indtægter, der indgår til foreningen og for hvilke der ikke er anvendelse til løbende udgifter, indsættes i bank.

9 Ophævelse af foreningen. Ophævelse af foreningen kan ske når dette vedtages på en generalforsamling og 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for, derefter ved urafstemning stemmer herfor. Vedtages ophævelsen bestemmer generalforsamlingen hvordan foreningens midler skal anvendes.

10 Ændring af foreningens love. Ændring af foreningens love kan ske på generalforsamlingen med simpelt flertal.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. november 2019.

§ 5 ændret på generalforsamlingen den 25. november 2022.

Foreningen stiftet den 20. oktober 1992