Referater

Postpensionisterne Vestjylland

Generalforsamling den 29. november 2023

Afholdt generalforsamling i Spjald Fritidscenter.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
Gunnar Graversen valgt
2.Valg af stemmetællere
Ingen
3.Beretning ved formanden Knud Fauerby
Vi var mødt 44 ud af 68 medlemmer. Haft 3 bestyrelsesmøder – har været gennemført 3 udflugter.
Skive Trav – en rigtig dejlig dag som Christian Stengård stod for.
Møgeltønder – besøg på Schackenborg Slot med rundvisning – frokost i det frie – tur over grænsen – ophold i Ribe på hjemvejen – og sluttede af med spisning på Outrup Kro.
Præstbjerg Høje – dejlig grilldag – gåtur omkring søen.
Været til formandsmøde i Rørvig – fik at vide at medlemstallet falder og flere klubber nedlægges.
Ville meget gerne have forslag til udflugter i 2024.
Ingen bemærkninger til beretningen.
Beretning godkendt.
4. Regnskab ved kasseren Ellen Fauerby
Alle fik uddelt et regnskab der udviste et underskud på ca. 25.000 kr. (skyldes at generalforsamlingen og jubilæet var gratis i 2023)
Regnskabet godkendt.
5. Indkomme forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse
Valgt blev Knud Fauerby,  Grethe Graversgaard og Ingrid Fjord (alle genvalg).
7. Valg af bestyrelsessuppleant
Christian Stengård genvalgt
8. Valg af 2 revisorer
Kris og Knud Erik genvalgt
9. Kontingent 2024
Uændret, dvs 210 kr. pr.medlem.

Generalforsamlingen afsluttet (varede ca 30 min).

 

Ordinær generalforsamling fredag den 25. november 2022 hos Hede Kaffe i Ulfborg.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent – Valgt blev Gunnar Graversen
 Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere. Foregår ved håndsoprækning.
3. Beretning ved formanden Knud Fauerby.
Formanden oplyste at der var 80 medlemmer og at 54 deltog i generalforsamling.
Der var afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Der var tilrettelagt 4 udflugter hvoraf de 2 blev gennemført.
Formanden ville gerne have forslag til udflugter fra forsamlingen.
Tilskud fra landsforeningen til jubilæet og dette bevirkede at spisningen og 1 genstand var gratis for de fremmødte.
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. Blev herefter godkendt.
4. Regnskab ved kasseren
Birgit fremlagde regnskabet for 1.11.21 til 1.11.22. Det udviste et overskud på 12.671,70 kr.
Kassebeholdningen udgør pr. 1.11.2022 34.682,51 kr. Der skyldes dog ca. 8.000 kr, i bus pr. 1.11.2022.
5. Indkomne forslag.
Forslag til ændring af § 5:
Denne ændres til: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Satsen kan ændres på den ordinære generalforsamling, hvis flertallet går ind herfor.
Der kom et nyt forslag fra forsamlingen:
Dette lyder således: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og skal herefter godkendes på generalforsamlingen.
Dette blev ensstemnig vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen:
Maja Rasmussen genvalgt.
Ellen Fauerby nyvalgt.
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
Christian Stengaard genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer
Kris K. Jensen og Knud Erik Strøh genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant
Jørn E. E. Nielsen genvalgt.
10 Fastsættelse af kontingent for 2023
210 kr. foreslået og vedtaget.
11. Eventuelt.
Jørn E.E. Nielsen overbragte en hilsen fra landsforeningen i anledning af jubilæet.
Endvidere fortalte han om organisationen og kontorets arbejde.
Gjorde reklame for Postpensionisterne Landsformand, da jo flere medlemmer jo større tilskud til os.
Opfordrede til at blive medlem af Faglige Seniorer.
Man kunne Velux fonden om tilskud til foredrag mv.
Omtalte valget til Trygfonden – og opfordrede os til at stemme på ham.
Opfordrede os til at bruge kurserne i Rørvig.
Referent: Maja Rasmussen
F

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 21. september 2020 hos Jørgen Kristensen.

Dagsorden:

 1. Siden sidst.
 2. Økonomi.
 3. Flere aktiviteter i 2020?
 4. Generalforsamling/julefrokost 2020.
 5. Udflugtsprogram 2021.
 6. Eventuelt.

Referat:

1. Siden sidst.

Formanden bød velkommen til mødet.

Som bekendt har Corona epidemien fyldt meget i vort samfund og hermed også for vore medlemmer. Os bekendt har ingen af vore medlemmer været ramt af sygdom, hvilket er glædeligt. Vi har aflyst 3 arrangementer indtil nu, bl.a. busturen til Sønderjylland og Flensborg.

16. september gennemførte vi det planlagte arrangement til Fru Pedersens Have, Hornvarefabrikken og Hedekaffe i Ulfborg Kirkeby. Halvdelen af medlemmerne deltog. Vi havde en fornøjelig og fin dag med mange nye indtryk.

2. Økonomi.

Vi har en fin økonomi grundet de aflyste arrangementer.

Kassebeholdningen er PT, 20.250 kr.

3. Flere aktiviteter/udflugter 2020?

Grundet de nye skærpede restriktioner og udviklingen i Corona smitten, blev det besluttet ikke at gennemføre flere arrangementer i 2020.

4. Foredrag, generalforsamling, julefrokost.

Det planlagte arrangement i Beach Bowl i Søndervig blev grundigt drøftet. Vi har haft kontakt til Beach Bowl og drøftet med dem, hvordan det kan gennemføres forsvarligt. Vi er indstillet på at gennemføre arrangementet, hvis restriktionerne ikke ændres.

Vi følger udviklingen i Coronakrisen tæt og venter med at beslutte, om vi gennemfører det eller aflyser, til den 1. november 2020.

Herefter kommer der mail ud med invitation eller aflysning.

5. Udflugts program 2021.

Besluttet at afvente til bestyrelsesmødet i januar måned. Vi vil forsøge at gennemføre de arrangementer, vi har aflyst.

6.Eventuelt.

Tak til Jørgen og Kirsten for godt værtskab.

Lemvig den 22. september 2020 / Simon

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN HOS POSTPENSIONISTERNE VESTJYLLAND.

Afholdt den 22. november 2019 klokken 12:00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning v/formanden.
 4. Regnskab v/kassereren.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
 7. a) Valg til bestyrelsen. På valg er Niels Arne Pedersen, modtager ikke genvalg                                                                            Hardy Christensen, modtager ikke genvalg.
 8. b) 1 bestyrelsessuppleant. På valg er Niels E. Nielsen.
 9. c) 2 revisorer. På valg er Kris K. Jensen og Knud Erik Strøhe.
 10. Valg af en revisorsuppleant. På valg er Jørgen E. Nielsen.
 11. Fastsættelse af kontingent 2020.
 12. Eventuelt.
 1. Jørgen Kristensen valgt.
 2. Gunnar Graversen og Finn Andersen valgt.
 1. Formandens beretning.

Formanden bød velkommen til et stort antal medlemmer 50 ud af 82 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Foreningens bestyrelse har holdt 2 bestyrelsesmøder i 2019. Vi har fortrinsvis arbejdet med arrangementerne og det at skaffe nye medlemmer, samt ”ordne” verdens situationen.

Bestyrelsen har også kigget på foreningens vedtægter. Om de er rummelige nok til at optage de medarbejdere, der afskediges fra PostNord.

Vi har valgt at fremsætte forslag om at ændre foreningens § 2., Bliver behandlet under indkomne forslag.

Formanden opfordrede forsamlingen til at være opmærksomme på tidligere kollegaer, som bliver afskediget fra PostNord i de kommende måneder.

Bestyrelsen har ligeledes drøftet om vi skulle have et mere dækkende navn. Besluttede, at vores nuværende navn var dækkende.

Fra Postpensionisternes Landsforening kunne formanden berette, at PL har en rigtig god økonomi, som vil resultere i endnu et år med forhøjet tilskud til de lokale foreninger, tildelt efter medlemstal, altså det antal medlemmer, der er medlem af PL. I 2020 forventer vi ca. 3400 kr. i tilskud.

PL har 4600 medlemmer fordelt på 55 klubber.

PL afvikler igen i 2020, 4 gratis kurser i Rørvig. Kurserne vil blive bedre omtalt i Posthornet, bedre end hidtil og PL har fået i opdrag, at lægge nye aktiviteter ind i programmerne.

PLs formand sidder i OAUs forhandlingsudvalg og dermed har vi gavn af forhandlingsretten. VI kan trække kontingentet fra i skat. Dette gælder dog kun for tjenestemænd efter at en HK-afdeling i det private har tabt en sag i højesteret. Så efterfølgende kan overenskomstansatte ikke trække kontingentet fra i skat mere. Der er sendt brev ud og omtalt i bladene. Fremover vil det koste ikke tjenestemænd ca.195 kr. mere pr. år at være medlem af PL.

HK Post- og Kommunikation har for 2 år siden meddelt, at de ikke mere har råd til at yde tilskud til HK-medlemmer, der er medlem af PL. Hidtil har HK P&K betalt halvdelen af kontingentet til PL. Det bortfalder her ved årsskiftet. PLs bestyrelse har besluttet, at det er det ikke noget at gøre ved, alle medlemmer af PL betaler herefter det samme i kontingent.

Som et lille plaster på såret, vil alle HK ere, der er medlem af PL få adgang til at søge Feriefondens feriehuse fra 1. januar 2020 på lige fod med 3Ferne. Altså de feriehuse og lejligheder, som 3 F har adgang til. Det praktiske vil blive beskrevet i næste nummer af Tidende. Det drejer sig om 420 HK ere.

Som noget nyt, vil Feriefonden udlodde 15 ferielegater a 1500 kr. til dem, som får tildelt et feriehus, efter lodtrækning.

HK Post- og Kommunikation består fortsat som en klub med de rettigheder, der er opnået igennem årene, bl.a. vores feriehuse, lån, forsikring m.v.

Hidtil har HK erne været tilknyttet Hovedstadens HK. Fra 1. januar 2020 flyttes medlemmerne til den afdeling, hvor de bor, typisk HK Midt Vest for vores vedkommende. Er sket. Der skulle være kommet brev ud til de enkelte.

Simon omtalte de 5 arrangementer vi har haft i 2019:

 1. november 2018 med Henrik Dam Kristensen som foredragsholder, generalforsamling og julefrokost, 55 medlemmer var mødt op, god stemning og tilfredse tilbagemeldinger.
 1. maj, heldagstur til Sild i regn og blæst, supertur 46 deltog, god tilslutning.
 1. juni, på besøg i det store genbrugscenter ESØ og efter følgende grill hos Ingrid og Niels Arne, som velvilligt stillede teresse og stuer til rådighed for os, grundet vejret. 29 medlemmer deltog.

September: Bestyrelsen havde som et forsøg arrangeret en 5 dages tur til Prag med forhånds tilmelding i maj måned: Turen blev aflyst pga. manglende tilslutning. Kun 12 medlemmer var interesseret.

 1. – 25. september. Som erstatning for turen til Prag blev der arrangeret en 2 dages tur til Hanherred og Ålborg med til 27 deltagere. Stor tilfredshed med turen.

Formanden oplyste, at set fra hans stol var tendensen det sidste års tid en vigende tilslutning til vores arrangementer og ønskede en debat herom. Efterfølgende som en del forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med.

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Regnskab.

Hardy Christensen gennemgik regnskabet, der viste, en omsætning på 105.884,47 kr. og et overskud ved årets udgang på forventet ca. 2000 kr.

Kassebeholdningen er PT på 19.090.20. Men vi mangler regningen fra Bech Bowl.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag:

Der var forslag fra bestyrelsen om at ændre § 2. Vedrørende adgang til at blive medlem.

Forslag til ændrer af vedtægterne for Postpensionisterne Vestjylland.

Nuværende § 2:

 1. Medlemmer: Adgang til at blive medlem har enhver pensionist eller efterlønner, der har været ansat i Post Danmark, dennes ægtefælle /samlever samt enker efter ansatte.

Forslag til ny § 2:

Adgang til at blive medlem af Postpensionisterne Vestjylland, har enhver, der med pension eller efterløn forlader PostNord. Samme adgang har disses ægtefæller eller samlevere, selv om de ikke har eller har haft ansættelse i PostNord.

Adgang til at blive medlem, har endvidre alle medarbejdere i PostNord, der er eller har været i aktiv tjeneste eller på rådighedsløn samt disses ægtefæller eller samlevere.

Der var forslag fra salen, at i sidste afsnit bør tilføjes har været: Efter PostNord,

der er eller har været i aktiv tjeneste m.v.

Efter en kort debat og et ændringsforslag blev forslaget vedtaget.

Formanden oplyste, at hvis vi fik henvendelser fra enkeltpersoner, der bor eller har arbejdet uden for vores naturlige område, så vil vi se velvilligt på en anmodning om at blive medlem hos os. Kommer der større grupper, vil vi se mere forbeholdent på det.

 1. Valg.

På valg til bestyrelsen var Niels Arne Pedersen og Hardy Kristensen. De ønskede ikke genvalg. I stedet blev Birgit Thrane Ringkøbing og Maja Rasmussen Spjald foreslået og valgt.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning.

Simon Simonsen, Niels Peder Jensen, Jørgen Kristensen, Birgit Thrane og Maja Rasmussen.

På valg som suppleant var Niels Erik Nielsen. Han modtog genvalg.

Valg af revisorer: Kris K. Nielsen og Knud Erik Strøhe. Genvalgt.

Valg af 1 revisorsuppleant. På valg Jørn E. Nielsen. Genvalgt. 

 1. Kontingent for 2020. 

Kasseren opfordrede til uændret kontingent for 2020 på 207,00 kr.  Blev hurtigt vedtaget.

 1. Eventuelt.

Formanden takkede Niels Arne Pedersen og Hardy Christensensen for veludført arbejde i bestyrelsen gennem mange år. Formanden overrakte en lille ting som tak.

Jørgen Kristensen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 12:40.

Lemvig den 26.november 2019/Simon.

NB: Inden generalforsamlingen var der morgenkaffe og rundstykker. Efterfølgende kom Deniz Serenci Journalist, forfatter og foredragsholder og holdt et spændende og lærerigt foredrag om IS-historie, dagligdag, landområder, økonomi, hvordan de fik fat i tilhængere, deres endeligt og hvad så nu?

Dagen sluttede af med en rigtig god gang julefrokost med fine retter og gode drikkevarer.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 2. oktober 2019 hos Simon

Dagsorden: 

 1. Siden sidst.
 2. Økonomi.
 3. Drøftelse af evt. vedtægts ændringer og klubbens navn.
 4. Generalforsamlingen.
 5. Udflugts program 2020.
 6. Eventuelt.

Referat:

 1. Siden sidst. 

Formanden bød velkommen. Kun positive og konstruktive tilbagemeldinger på vores arrangementer.

De enkelte udflugter blev kort gennemgået. Heldagstur til Sild med Bæks Bus med 46 deltagere. En spændende tur til trods for meget blæsende vejr. Besøg hos ESØ i Tarm og grill hos Niels Arne og Ingrid, grundet regnvejr. Vigende tilslutning, men en fin dag for os, der var med. Stor tak til Ingrid og Niels Arne.

Den planlagte 5 dages tur til Prag blev aflyst. Kun 14 medlemmer var forhånds tilmeldt. I stedet blev der lavet en 2 dages tur til Hanherred og Ålborg med en overnatning. God og oplevelsesrig tur. 27 deltagere.

Den planlagte udflugt til Hvide Sande er flyttet til den 24. oktober. Program og tilmelding er udsendt.

 1. Økonomi.

Ser fint ud lige nu. Kassebeholdning på ca. 8000,00 kr. Bilag med den økonomiske oversigt over de enkelte arrangementer udleveret.

 1. Drøftelse af foreningens navn, og ændring af § 2 om hvem, der kan blive medlem hos os.

Efter en god drøftelse blev følgende ændringer besluttet at fremlægge for generalforsamlingen.

Klubbens navn fastholdes: Postpensionisterne Vestjylland. Bestyrelsen synes, at navnet er fuldt dækkende.

 • 2 ændres så den følger Landsorganisationens § 3, der omhandler hvem, der kan optages som medlem.

Lyder som følger: 

Adgang til at blive medlem af Postpensionisterne Vestjylland, har enhver, der med pension eller efterløn forlader PostNord. Samme adgang har disses ægtefæller eller samlevere, selv om de ikke har eller har haft ansættelse i PostNord.

Adgang til at blive medlem har endvidere alle medarbejdere i PostNord, der er i aktiv tjeneste eller på rådighedsløn samt disses ægtefæller eller samlevere.

Fremlægges til vedtagelse på Generalforsamlingen den 22. november 2019.

Hvis der kommer henvendelser om medlemskab ud over overnævnte retningslinjer, f.eks. folk bosiddende uden for vort område, afgør bestyrelsen om vedkommende kan blive medlem.

 

 1. Generalforsamling.

Efter fornyet kontakt med dagens foredragsholder, blev det besluttet at køre efter følgende program fredag den 22. november i Beach Bowl i Søndervig. xxx kr. for medlemmer, xxx kr. for ikke medl. Inkl. 2 genstande.??

09.30 – 10.30 kaffe, rundstykker m.v.

10.30 – 12.00 foredrag ved journalist og forfatter Deniz Serinci om IS. Hvor er de nu. www.serinci.dk

12.15 – 13.00 Generalforsamling jvf. Foreningens vedtægter.

13.00 – 16.00 Julefrokost, evt. med efterfølgende bowling.

På valg til bestyrelsen er Niels Arne og Hardy Christensen. De ønsker ikke genvalg.

Dagsorden udsendes jvf. vedtægterne sendes 14 dage før generalforsamlingen.

 1. Udflugtsprogram 2020.

Drøftet kort, bl.a. lidt flere oplevelser/interesser for Pigerne, kunne være Kloster Design. En ny 2 eller 3 dages tur til grænsen i anledning af 100 året for genforeningen. Kommer på som punkt på næste bestyrelse møde. Det er jo dem, der bestemmer.

7.Eventuelt.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ikke fastsat. 

Lemvig den 8. oktober 2019 / Simon

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN HOS POST PENSIONISTERNE VESTJYLLAND

Afholdt den 23. november 2018. 

Klokken 12.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning v/formanden.
 4. Regnskab v/kassereren.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
 7. a) Valg til bestyrelsen. På valg er Niels Peder Jensen, Jørgen O. Kristensen og Simon Simonsen.
 8. b) 1 bestyrelsessuppleant. På valg er Niels E. Nielsen.
 9. c) 2 revisorer. På valg er Kris K. Jensen og Knud Erik Strøe.
 10. Valg af en revisorsuppleant. På valg er Jørgen E. Nielsen.
 11. Fastsættelse af kontingent 2019.
 12. Eventuelt.
 1. Jørgen Kristensen valgt.
 2. Christian Stengaard og Finn Andersen valgt.
 3. Formandens beretning.

Formanden bød velkommen til et stort antal medlemmer 55 ud af 82 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Foreningens bestyrelse har holdt 2 bestyrelsesmøder i 2018. Vi har fortrinsvis arbejdet med arrangementerne og det at skaffe nye medlemmer.

Bestyrelsen har kigget på foreningens vedtægter. Om de er rummelige nok til at optage de medarbejdere, der afskediges PT fra PostNord. Vi vil til næste generalforsamling fremlægge forslag til vedtægtsændringer om bl.a. optagelse af nye medlemmer og evt. kigge på vores navn.

Formanden opfordrede forsamlingen til at være opmærksomme på tidligere kollegaer, som bliver afskediget fra PostNord i de kommende måneder.

Indtil da, vil vi tolke vores vedtægter bredt.

Bestyrelsen har drøftet vores retningslinjer for gaver og opmærksomhed til foreningens medlemmer. Vi har besluttet at yde til Sølvbryllupper, Guldbryllupper og begravelser.

Medlemmerne må gerne henvende sig til bestyrelsen, hvis de er bekendt med et medlem, der skal ha opmærksomhed.

Formanden omtalte kort vores landsorganisation PL. Referat fra generalforsamlingen er at læse i bladet. PL har en god økonomi og vi får forhøjet tilskud også i 2019 med 20 kr. pr. medlem, i alt ca. 2900 kr.

Statspensionisterne har fået ny overenskomst. Den største i mange år. 8,1% over 3 år.

PL har 55 klubber og ca. 4900 medlemmer.

For medlemmer af PL er det gratis at tage på de 5 planlagte 3 dages kurser, der udbydes af PL og afholdes i Rørvig. Man skal kun betale køreturen derover.

Simon omtalte de 5 arrangementer vi har haft i 2018:

 1. November 2017, 25 års jubilæum med fin fest og stor opbakning 62 medlemmer mødte op og havde en fin dag.
 2. maj, heldagstur til Viborg og omegn, fint vejr og god tilslutning.
 3. juni, virksomhedsbesøg i Spjald og en blæsende frokost i Præstbjerg Plantage uden grill. God opbakning.
 4. august, 4 dages tur til Rügen og det tidligere DDR. Fin tur men vigende tilslutning.For at lodde stemningen, om hvor tit og hvor lang tid over, vi skal lave udflugter over flere dage, udleveredes et spørgeskema Resultatet vil bestyrelsen bruge fremadrettet.
 5. september, unik tur til og på Holstebromotorvejen før den åbnede. Fin tilslutning.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab.

Hardy Christensen gennemgik regnskabet, der viste, et underskud på 15.826,39 kr.

Underskud skyldes hovedsagelig jubilæums festen den 24. november 2017, hvor vi havde sparet 22.500 kr. op igennem flere år.

Kassebeholdningen er pt. 6.727,47 kr. Regnskabet blev godkendt.

Hele kassebeholdningen forventes brugt ved den efterfølgende julefrokost.

Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

Valg.

På valg til bestyrelsen var Niels Peder Jensen, Jørgen O. Kristensen og Simon Simonsen. Efter en kort debat og efterlysning af nye emner, blev alle 3 genvalgt.

På valg som suppleant var Niels Erik Nielsen. Han modtog genvalg.

Revisorer

Kris K. Nielsen og Knud Erik Strøe. Genvalgt.

Valg af 1 revisorsuppleant. 

På valg Jørn E. Nielsen. Genvalgt.

Kontingent for 2019. 

Blev efter opfordring af kassereren, besluttet til 207,00 kr.

Eventuelt.

Formanden efterlyste forslag til ny kasserer fra den 1. januar 2020 på sin egen skæve måde.

Jørgen Kristensen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 12:40.

Lemvig den 28.november 2018/Simon.

NB: Inden generalforsamlingen var der morgenkaffe og rundstykker. Efterfølgende kom Henrik Dam Kristensen, Folketingets 1. næstformand og tidligere landpostbud fra Vorbasse og holdt et inspirerende og vittigt foredrag om hans vej til Folketinget og specielt hvordan Det Danske Folketing arbejder.

Dagen sluttede af med en rigtig god gang julefrokost.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 10. oktober 2018 hos Niels Peter.

Dagsorden:

 1. Siden sidst.
 2. Økonomi.
 3. Retningslinjer for gaver/opmærksomhed til medlemmer.
 4. Generalforsamling
 5. Udflugts program 2019.
 6. Eventuelt

Referat:

 1. Siden sidst.

Formanden bød velkommen. Kun positive og konstruktive tilbagemeldinger på vores arrangementer.  De enkelte udflugter blev kort gennemgået. KB Komponenter i Spjald/Præstbjerg. Heldagstur til Viborg og om egen. 4 dages tur til det tidligere DDR. Udflugt på og fortælling om bygning af en motorvej rundt om Holstebro. God opbakning til vores arrangementer bortset fra turen til DDR. Kun 24 ud af 80 medlemmer valgte at tage med. Besluttet at lave en lille spørgeskemaundersøgelse til generalforsamlingen, for at få et billede af medlemmernes ønsker til udflugter over flere dage. Formanden har aben.

 1. Økonomi.

Ser fint ud lige nu. Kassebeholdning på ca. 7000,00 kr. Bilag med den økonomiske oversigt over de enkelte arrangementer udleveret.

 1. Drøftelse af foreningens retningslinjer for gaver/opmærksomheder til medlemmerne.

Efter en god drøftelse blev følgende retningslinjer vedtaget.

Vi giver gaver / opmærksomhed til foreningens medlemmer ved Sølvbryllupper, guldbryllupper og begravelser.

Formanden tager punktet med i sin beretning på generalforsamlingen og gør medlemmerne opmærksom på, at de også bør henvende sig til bestyrelsen, hvis et medlem skal ha opmærksomhed. Bestyrelsen får det ikke altid at vide.

 1. Generalforsamling.

Efter fornyet kontakt med dagens foredragsholder, blev det besluttet at køre efter følgende program fredag den 23. november i Beach Bowl i Søndervig. 250 kr. for medlemmer, 300 kr. for ikke medl. Inkl. 2 genstande.

09.30 – 10.00 kaffe, rundstykker m.v.

10.15 – 11.45 foredrag ved folketings 1. næstformand Henrik Dam Kristensen.

12.00 – 12.45 Generalforsamling jvf. Foreningens vedtægter.

13.00 – 16.00 Julefrokost, evt. med efterfølgende bowling.

På valg til bestyrelsen er Niels Peder, Jørgen Kristensen og Simon Simonsen. Dagsorden udsendes jvf. vedtægterne sendes 14 dage før generalforsamlingen.

 1. Udflugtsprogram 2018.

Drøftet kort, kommer på som punkt på næste bestyrelse møde. Drøftet medlemmerne opbakning til udlands turen. Se punktet under siden sidst.

7.Eventuelt.

Næste ordinære bestyrelsesmøde fastsat til tirsdag den 8. januar kl. 10.00 hos Ingrid og Niels Arne.

 

Lemvig den 14. oktober 2018 / Simon

 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 10. januar 2018 hos Jørgen Kristensen.

Dagsorden:

 1. Siden sidst.
 2. Udflugtsprogram for 2018.
 3. Ny kasserer fra 2020.
 4. Flere medlemmer.
 5. Medlemmer uden for vort område.

Referat:

 1. Siden sidst.

Formanden bød velkommen til mødet.

Besøg på Plastix, og det nye Bowlingcenteret i Lemvig i oktober, var en god oplevelse for de deltagende 34 medlemmer.

25 års jubilæumsfesten blev i alle henseende en stor succes med mange glade og tilfredse medlemmer, samt positive tilbagemeldinger til bestyrelsen. 62 af foreningens medlemmer deltog.

 1. Udflugtsprogram 2018.

Følgende arrangementer/udflugter blev vedtaget, at arbejde videre med.

Uge 20 medio maj: Heldagstur til Viborg og omegn. Bil/bus, Jørgen og Simon.

Uge 25 medio juni: Besøg på KP Komponenter i Spjald og grill på Præstbjerg Naturcenter Hardy/Niels Arne.

 1. – 23. august: 4 dages tur til Greifswald, Rügen, Usedom med Riis Rejser, Simon.

Efterår 2018: Deltagelse i den officielle åbning af motorvejen mellem Herning og Holstebro, foredrag ved projektlederen, frokost på Nupark og Holstebro Museum. Dato offentliggøres, når motorvejen åbner. Hardy/Niels Peder.

Alternativt: tur til Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg, Ostelageret i Bovbjerg og Bovbjerg Fyr. Jørgen/Simon.

 1. november: Generalforsamling og julefrokost Søndervig ca. 10.00 – 16.00 Niels Peder.

De ansvarlige undersøger tider, priser, indhold m.v. og melder tilbage til Simon og Hardy pr. mail med cc til de øvrige medlemmer senest den 20. februar 2018 kl. 15.04.

Koordinering af programmet klares ved mail, eller telefonmøder. Herefter sender Hardy programmet for 2018 ud til alle medlemmer sammen med programmet for Hamborg turen med Riis rejser.

 1. Ny kasserer fra 2020.

Mulige kandidater blev drøftet.

 1. Flere medlemmer.

Vi forsøger at finde nye medlemmer hver for sig. Måske kollegaer, der har forladt PDK for nogle år siden og som nu er pensionister. Da der p.t. bliver kraftigt reduceret blandt medarbejderne i PostNord, bør der komme medarbejdere, der kan blive medlemmer.

Liste over medlemmer af PL omdelt. En del af dem er ikke medlemmer hos os. Vi tager hver for sig kontakt til nogle af dem.

 1. Medlemmer uden for vort område.

Foranlediget af en henvendelse fra en tidligere medarbejder i Post Danmark, som ikke naturligt hører under vores område, blev det drøftet om vi skal optage medlemmer fra andre tjenestesteder. Enighed om at vi tager problemstillingen op i det enkelte tilfælde, ved en henvendelse. En større indmeldelse af medlemmer fra andre områder end vort, vil vi ikke kunne rumme.

6 Eventuelt.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 3. oktober 2018 klokken 10.00 hos Jens Peder.

Lemvig den 29. januar 2018 / Simon

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN HOS POSTPENSIONISTERNE VESTJYLLAND

Afholdt den 24. november 2017.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning v/formanden.
 4. Regnskab v/kassereren.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
 7. a) Valg til bestyrelsen. På valg er Niels Arne Pedersen og Hardy Christensen.
 8. b) 1 bestyrelsessuppleant. På valg er Niels E. Nielsen.
 9. c) 2 revisorer. På valg er Kris K. Jensen og Knud Erik Strøe.
 10. Valg af en revisorsuppleant. På valg er Jørgen E. Nielsen.
 11. Fastsættelse af kontingent 2018.
 12. Eventuelt.
  1. Jørgen Kristensen valgt.
  2. Christian Stengaard og Finn Andersen valgt.
  3. Formandens beretning.

Formanden bød velkommen til et rekordstort antal medlemmer. 60 ud af 77 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Særlig velkomst til Per Lindgaard repræsentant for PL. Postpensionisternes Landsforening. Per er hovedkasserer i PL.

Formanden indledte med at fortælle, at foreningen har mistet 1 medlem ved dødsfald, siden sidst.

Foreningens bestyrelse har holdt 2 bestyrelsesmøder i 2017. Vi har fortrinsvis arbejdet med arrangementerne og skaffe nye medlemmer. Formanden opfordrede forsamlingen til at være opmærksomme på tidligere kollegaer, som bliver afskediget fra PostNord i de kommende måneder.

Pl og vi får ikke besked, om ansatte som stopper i firmaet. Så alle har pligt til at sørge for, at vi får fat i dem og får dem indmeldt i vores forening.

Formanden har været til Generalforsamling i Landsforeningen i Fredericia. Referatet kan læses i

Posthornet. Herunder bl.a. at PL har en vældig god økonomi og vi derfor har fået + 20 kr. mere pr. medlem i tilskud i 2017. Samme vil gælde i 2018. Det beløber sig til ca.3500 kr. i alt.

Den 1. december får statspensionisterne sidste stigning i denne overenskomstperiode 1,5%. Den største stigning i overenskomstperioden som udløber til 1. april 2018.

Simon oplyste, at vi pt. er 77 medlemmer i Postpensionisterne Vestjylland og flere er på vej.

Formanden har været til formandsmøde i Rørvig, hvor der blev udvekslet erfaringer med arrangementer og medlemstal, samt et spændende foredrag med folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen Vorbasse.

Lisbeth og Simon har været på kursus i Rørvig med meget stort udbytte.

Simon omtalte de 5 arrangementer vi har haft i 2017:

April, tur til Horsens Statsfængsel med aftensmad på Sdr. Omme Kro.
Juni, tur til Aquatarium, et vandværk i Nørhede samt gril fest ved Skjern Naturcenter.
August, 3 dages tur til Hamburg med Riis Rejser.
Oktober, Besøg på fabrikkenPlastixi Lemvig, samt det nye cafe og bowlingcenter på havnen og lille byvandring i Lemvig.

Alle med god tilslutning og stor tilfredshed med arrangementerne

24.november lige her og nu, med generalforsamling og efterfølgende 25 års jubilæumsfest.

Formandens beretning blev godkendt.

  1. Regnskab.

Hardy Christensen gennemgik regnskabet, der viste, et overskud på 9784,29 kr.    Kassebeholdningen er pt. 22553,86 kr. Regnskabet blev godkendt med megen ros.

Hele kassebeholdningen forventes brugt ved den efterfølgende jubilæumsfest.

  1. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

  1. Valg.

På valg til bestyrelsen var Hardy Christensen og Niels Arne Pedersen. Begge modtog genvalg.

På valg som suppleant var Niels Erik Nielsen. Han modtog genvalg.

Kris K. Nielsen og Knud Erik Strøhe. Genvalgt.

  1. Valg af 1 revisorsuppleant.

På valg Jørn E. Nielsen. Genvalgt.

 

  1. Kontingent 2018.

202,00 kr.

  1. Eventuelt.

Jørn Boutrup takkede bestyrelsen for nogle gode og veltilrettelagte arrangementer.

Jørn E.E.Nielsen opfordrede forsamlingen til at stemme på ham, ved det kommende valg til Tryghedsgruppens repræsentantskab.

Bestyrelsen har i samarbejde med Postpensionisterne i Herning og Primo Tours udarbejdet et tilbud om en uges grupperejse til Kreta for postpensionister. Olav Hollenvad fra Primo Tours fortalte og svarede på spørgsmål om turen. Tilmelding for interesserede til Simon senest 10. januar 2018.

Simon gjorde opmærksom på, at tilbuddet var et forsøg og et ekstra tilbud til medlemmerne. Bestyrelsen vil forsat lave det samme antal ture i 2018 som i 2017.

Jørgen Kristensen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 10:35.

Lemvig den 25.november 2017/Simon.

NB: Efter generalforsamlingen, holdt vi en stor 25 års jubilæumsfest med en 3retters menu, drikkevarer, musik, sange, taler, konkurrencer og megen livlig snak på krys og tværs af de tidligere tjenestesteder. Alt i alt en super fest, der helt sikkert vil styrke sammenholdet og samværet i foreningen fremover.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN HOS POSTPENSIONISTERNE VESTJYLLAND

 

Afholdt den 25. november 2016.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Eventuelt.

 

 

  1. Jørgen Kristensen valgt.
  2. Christian Stengaard og Finn Andersen valgt.
  3. Formandens beretning.

43 deltog i generalforsamlingen.

Formanden indledte med at fortælle, at foreningen har mistet 3 medlemmer ved dødsfald, siden sidst. Frederik E. Nielsen, Erik Knudsen og Grethe Lauridsen alle Ringkøbing. Et minuts stilhed.

Foreningens bestyrelse har holdt 2 bestyrelsesmøder i 2016. Vi har fortrinsvis arbejdet med arrangementerne og skaffe nye medlemmer.

Formanden har været til Generalforsamling i Landsforeningen i Fredericia. Referatet kan læses i

Posthornet.

Simon oplyste, at vi PT. er 78 medlemmer i Postpensionisterne Vestjylland og flere er på vej.

Simon omtalte de 5 arrangementer vi har haft i 2016:

Maj tur til Jelling Museum.
Juni tur til Birn og Nu park.
August 3 dages tur til Sydslesvig.
Oktober foredrag og sang på Seniorhøjskolen i nr. Nissum.
November lige her, med Bowling, generalforsamling og julefrokost.

Alle med god tilslutning og stor tilfredshed med arrangementerne.

Formanden oplyste, at foreningen har 25 års jubilæum den 20. oktober 2017 og efterlyste forslag til at markere det.

De arrangementer, der lige nu er på tegnebrættet for 2017 er:

   1. Slutningen af april begyndelsen af maj, endagstur til Endelave.
   2. Medio juni måned, udflugt til Ringkøbing/Skjern kommunes nye vandværk i Ølstrup, grill og trækfærgerne i Skjern Enge.
   3. august 3 dages tur til Hamburg.
   4. Primo oktober måned virksomhedsbesøg i Lemvig, Plastix og Rom Gummi.
   5. november bowling, generalforsamling og julefrokost.

 

Formandens beretning blev godkendt.

  1. Regnskab.

Hardy Christensen gennemgik regnskabet, der viste, et underskud på 50,72 kr.    Kassebeholdningen er pt. 12.770 kr. Regnskabet blev godkendt med ros.

  1. Indkomne forslag:

Bestyrelsen havde fremlagt et forslag om at ændre § 5, så den stemte overens med praksis, om at sidste frist for betaling af kontingent for 2017 er den 15. januar, mod hidtil den 15. december. Forslaget vedtaget enstemmigt.

  1. Valg.

På valg til bestyrelsen var Niels Peder Jensen, Jørgen Kristensen og Simon Simonsen. Alle modtog genvalg.

På valg som suppleant var Niels Erik Nielsen. Han modtog genvalg.

Kris K. Nielsen var på valg og modtag genvalg.

Valg af ny revisorsuppleant. En kandidat foreslået og valgt. Jørgen Nielsen. (lille Jørgen).

 

  1. Kontingent 2017.

200,00 kr.

  1. eventuelt.

Jørgen Kristensen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 12:35.

Ingen forslag til nye udflugtsmål.

Formanden overrakte gevinster til Kirsten og Jørgen Kristensen, som vindere af bowlingturneringen.

Lemvig den 29. december 2015/Simon.

 

NB: Ud over generalforsamlingen, begyndte dagen med hygge og morgenkaffe, samt en spændende bowlingturnering.

Distributionschef Gunnar Graversen, fortalte om de mange afskedigelser blandt postbude og særligt ledere og chefer på alle niveauer pga. de store udfordringer med økonomien i ”vort gamle firma”.

Referat FRA GENERALFORSAMLINGEN HOS POSTPENSIONISTERNE

Vestjylland

Afholdt den 27. november 2015. 

 

dagsorden:

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Eventuelt.

 

 1. Jørgen Kristensen blev valgt .

 

2.Vælges hvis der opstår behov herfor.

 

 1. Formandens beretning.

47 deltog generalforsamlingen, herunder 3 nye medlemmer, som deltog for førstegang

Velkommen. Jytte Lykke Christensen Bøvling samt Birthe og Ebbe Vestergaard Ringkøbing.

Formanden berettede fra formandsmødet i Rørvig. Et omfattende Referat fra mødet fremgår af

Posthornet nr. 5.

Her er et par emner på hovedtemaet, var det faldende medlemstal pga. naturlig afgang. Ca.

100 medlemmer om året. Vi bør kikke dybt og bredt i, Hvem vi kan optage som medlemmer.

Den nye overenskomst fra 1. april 2015 og tre år frem, giveren til sammen en “lønstigning” i 4,5%,

men pensionisterne vil kun 80% af beløbet. Vor formand mener, at det vil blive en svær knast på opnår mere

i fremtiden, så vi pensionister vil samme stigning som lønmodtagerne.

Simon omtalte de fem arrangementer vi har haft i 2015, herunder forsøget med bil til Spjald og bus herfra.

Til Karup. Det vil Bestyrelsen arbejder videre med i 2016.

Bestyrelsen har afholdt til bestyrelsesmøder og vi arbejder vi med 5

arrangementer også i 2016.

Det er: Foredrag, sange og historie med frokost i Seniorhøjskolen i Nr. Nissum.

Tur til Jelling Ny museum og Jelling højene, i bil og bus.

Virksomhedsbesøg (Birn) og efterfølgende gril og hygge i Præstbjerg Plantage.

3 dages dags tur med Riis Rejser til Friedrichstad, Tönning og Husum (se hjemmesiden).

Der vil i februar komme en mail ud med pris, turbeskrivelse og bindende tilmelding.

Julehygge, bowling og Generalforsamling.

Ved tilmelding vor 3 dags tur indbetales et depositum sammen med tilmeldingen.

Formanden gjorde lidt reklame for kurserne i Rørvig omkring pensionistkurset på

Seniorhøjskolen i Nr. Nissum i uge 3. Se Bladet.

Kontingent opkrævningen vil være klar medio december måned, på grund af den gode

økonomi vil betalingsfrist medio januar 2016.

Formandens beretning blev godkendt.

 

 1. Regnskab. Hardy Christensen gennemgik regnskabet, der viste et overskud på 2553 kr.

Kassebeholdningen er pt. 12,820 kr. Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag, der var ingen.
 2. Valg.

På Valg til bestyrelsen var Hardy og Niels Arne, substitut Niels E. Nielsen, revisor Erik

Knudsen, substitut Knud Erik. Strøhr.  Alle blev genvalg with applaus.

 1. Kontingent 2016 blev fastsat til 197 kr.

 

 

Jørgen Kristensen takkede for gud ro og orden og generalforsamlingen var Færdig kl. 13:35.

 

Lemvig den 5. december 2015 / Simon.

 

NB: Generalforsamlingen begyndte hygge og morgenkaffe og en bowling turnering .

Forhenværende postmester og nu distributionschef Gunnar Graversen, talte levende og

alvorligt omkring butikkens store problemer og forandringer “Vort gamle firma er på vej mod fra januar

 1. Godt vi nåede ind i pensionisternes rækker

Referat FRA GENERALFORSAMLINGEN HOS POSTPENSIONISTERNE Vestjylland

Afholdt the 28. november 2014.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Vedtægt ændringer

7. Valg

8. Fastsættelse of kontingent

9. Eventuelt

1. Jørgen Kristensen valgtes

2. Hvis der opstår behov

Formandens beretning. Vi startede med at mindes, et af vores medlemmer, som er afgået ved døden, siden sidste års generalforsamling. Der næst omtaltes de arrangementer der har været genne årets løb, alle uden undtagelse har været en succes og med pæn deltagelse. Landsforeningen har været ny bestyrelsesformand Ide Johnny Madsen, København har afløst Henning Dam Kragh fra, Horsens.

4. Regnskab. Hardy Christensen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud i 10.000 kr.

5. indkomne forslag, der var ingen,

6. Vedtægtsændringer, der var et ændringsforslag, med hensyn til kontingent opkrævning, ide den gamle ordning med automatisk Træk er ophørt.

7. Valg, Simon Simonsen, Jørgen Kristensen og Niels P. Jensen nyvalgtes, ud gik Chr. Stengaard, AM Sand og Anders Pedersen som ikke ønsket at fortsætte i bestyrelsen.

Niels Erik Nielsen genvalgtes som suppleant

Kris Kastberg og Erik Knudsen genvalgtes som revisorer og K. e. Strøhr suppleant

8. Fastsættelse af kontingent, ingen ændringer

9. Eventuelt: Chr Stengaard takkede for de 8 år i bestyrelsen og takkede for godt samarbejde gennem årerne.

Der var fremsat ønsker om fremtiden aktiviteter.

Jørgen Kristensen takkede for god ro og orden og generalforsamlingen var færdig kl. 00:35.

Lemvig den 5. december 2015 / Simon.

 

 

Referat from generalforsamlingen i Vestjyske postpensionister

Afholdt den 2013/11/26.

dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. indkomne forslag
 6. Valg. in Valg is Hardy Christensen og Niels Arne Pedersen, 1 bestyrelsessuppl.samt2.rev.  FE Nielsen og Erik Knudsen, as well as 1 rev. suppleant (Kris Kastberg) .
 7. Fastsættelse of kontingent
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen:

 1. Jørgen Kristensen valgt
 2. Bente og Lars Rasmussen, valgt
 3. Chair berettede om året der var gået og omtalte kort, de forskellige arr. Og en kort orientering om generalforsamlingen og formandsmødet i Landsforeningen og opfordrede, alle medlemmer i lokal klubberne om at blive medlem af PL, der omdelt to nye brochurer om Landsforeningen.
 4. Hardy gennemgik regnskabet og der var en kassebeholdning in 8625,85 kr. Meget tilfredsstillende.
 5. ingen
 6. alle Valg var genvalg
 7. Uændret
 8. der var fremsat ønske om, besøg på Endelave, Musikteatret i Holstebro, Livø, 2 dages Tur til Sydslesvig, 2 dages Tur til Syd Sverige, besøg på Gl. Estrup, Hvidsten Kro og Chr. Feldt .

Formanden takkede for fremmødet og Jørgen for god Ledelse af generalforsamlingen.

 

 

 Beretning from Generalforsamlingen i Postpensionisterne klub Vestjylland afholdt the 5. december 2012.

Formanden bød velkommen og generalforsamlingen startede med at mindes 2 af vore medlemmer som er afgået ved døden i 2012, der er Svend Aage Clemmensen, Videbæk og vor sekretær Inge Strøm, Ringkøbing.

 

Dagsorden

1.valg of dirigent

2.Valg of stemmetællere

3.Formandens beretning

4.Regnskab

5.indkomne forslag

 1. Valg

7.Fastsættelse of kontingent

 1. Eventuelt
 1. Jørgen O Kristensen, Lemvig valgt ti dirigent
 2. Vælges hvis behov opstår
 3. Formanden omtalte årets arrangementer, der alle har været rigtig gode, og der var afholdt 2 bestyrelsesmøder i årets løb. Jubilæumsåret (20år). Arrangement her blev en tur til National Park Thy med middag på Stenbjerg Kro, Hanstholm Fæstning og slut med aftensmad i Doverodde Købmandsgård en særdeles vellykket tur. Formandsmødet i Fredericia skal også lige nævnes, men det skete ikke en disse.
 4. Regnskab, Hardy gennemgik regnskabet meget grundig. Og vi slutter med en kassebeholdning på 2.411 kr.

2411 kr.

 1. Ingen indkomne forslag.
 2. Valg, Gerhard Østergård ønskede ikke genvalg og blev erstattet med Anders Pedersen, der var genvalg of Anne Marie Sand og Chr. Stengaard, Som nysuppl. valgtes Niels Erik Nielsen . der var genvalg of F.E .Nielsen and Erik Knudsen som revisorer and of Kris Kastberg blev revisor suppl .
 3. Ingen ændring af kontingent
 4. Eventuelt. Formanden takkede medlemmer og bestyrelsen for en god år speciel tak til Gerhard Østergaard for 4 aktiv år i bestyrelsen, Han ble udnævnt som sang ansvarlig. Der fremsat ønske 0m Trav, Præstbjerg, Horsens gl. Statsfængsel, Filsø med besøg på ESO, Fanø, Endelave, vi vender tilbage med årsprogram ca. 1. febr.2013.

Generalforsamlingen sluttede 12.50, hvorefter vi tog fat på julefrokosten.

Ringkøbing, den 10.12.2012

Stengaard / referent.

 

 

Referat from generalforsamlingen the 2. december 2011 

Generalforsamling mv

Den 2. december afholdt vi den ordinære generalforsamling, med dagsorden iflg. vedtægterne.

Vi startede med at mindes 4 af vor medlemmer NE Kristensen, Arne Brink, Svend Hansen og Georg Olsen der var afgået ved døden, siden sidste års generalforsamling.

Jørgen Christensen, Lemvig valgt som dirigent som han klarede på fortrinlig vis.

Formanden startede med at fortælle om årets aktiviteter.

Vi startede men et bestyrelsesmøde the 10.01.2011, vi holder 1 møde om året pga. de lange afstande, (80 km. er afstanden mellem bestyrelsesmedlemmer). På mødet næste års program fastlagde.

Vi startede med trav i Skive, en megen fin aften med god mad, hygge og mange spil, mod gode råd fra formanden, der ham selv Vandt 600 kr. til foreningen,

Næst tur på programmet var en 2 dags tur til Lübeck 30 medlemmer, hvori 30 medlemmer deltog. Det blev en megen fin tur, Chr Stengaards bror bosiddende i Lübeck viste rundt, alle var enige om at turen ikke kunne gøres bedrer.

 Næste stoppe var en Tur til Tunø, kan anbefales en megen specielt oplevelse på den bilfrie ø.

Vor næste tur var Naturcenter Præstbjerg, En rigtig hyggelig eftermiddag med god mad af de 2 Kokke Hardy og Christian.

 Herefter havde Gerhard tilrettelagt årets sidste tur VLTJ, også her fik vi en god oplevelse, med besøg i Thyborøn nye kirke, besøg på stranden, Vort medlem Finn Andersen Thyborøn dreng kunne levende fortælle historie fra byen Rundvisning på kemikaliefabrikken Cheminova, vi had en fantastisk guide, som var fællestillidsmanden på fabrikken havde et lille uheld i Thyborøn, en af vor deltager faldt og brækkede en bene. Vi oplevede hvorfor man ikke må komme til skade efter fyraften i udkants Danmark,

Formanden orienterede om mødet for formænd i Fredericia først i november, der vil komme nyt logo, som tager tilløb til en fællesskab omkring udlejning af feriehusene i 3F og HK-stat . Formændene kontaktes angående tilskud, der afholdes som tidligere 3 kurser i Rørvig og der vil kommer en nyt kursus 4 i 2012.

Der laves om på betalingen, da visse medlemmer har været for kreative. Økonomien er god, for foreningen at vi ikke vil have annoncer i bladet og vil ikke undersøge billigere udsendelse af bladet. Vi udsender lommekalenderen Til 5321 medlemmer i foreningen.

KB Pedersen orienterede om stillingen Norden, ikke bestemt opløftende, brevene styrtdykker og der afskediges medarbejdere

Derudover generalforsamlingen, startede dagen med formiddagskaffe efterfulgt af bowling med præmie til de 2 bedste. Efter generalforsamlingen, Julefrokost, med hyggemusik leveret af Frede, med julesange fra Gerhards hæfter.

Husk nu at studere vor hjemmeside, vor hjemmeside takke være Hardy et af de bedste.

Klubbens kasse beholdning er = 0 kr. Kontingentet er uændret og Hardy blev genvalgt  og

Niels Arne Pedersen afløste Kristian Holm, der ikke ønskede genvalgt, AM Sand valgt som suppleant

Erik Knudsen afløste afdøde NE Kristensen som revisor og Kris Kastberg valgt som suppleant. Tak til Kristian Holm, tak til bestyrelsen for godt samarbejde og velkommen til de nye.

Under eventuelt indkom der mange forslag til kommende ture som vil indgår i bestyrelsens videre planlægning for det kommende år.

Vort næste bestyrelsesmøde afholdes den 09.01.12.